Tùy chỉnh các hàm helper

Kể từ S-Cart 6.7, chúng tôi hỗ trợ developer thay thế nội dung của các hàm helper của S-Cart mà không cần thay đổi trong core.
Bước 1:
- Thêm tên của hàm muốn thay thế vào mảng "s-cart/config/helper_except.php"
Nếu bạn chưa có file này, có thể tự tạo nó: https://github.com/s-cart/s-cart/blob/master/config/helper_except.php
Ví dụ:

Bước 2:
Viết lại các hàm helper theo ý bạn trong file "s-cart/app/Library/Helpers/myfunction.php"


Hoàn thành :)

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất