Cấu hình validation

Để thay đổi các thông số kiểm duyệt dữ liệu đầu vào, ví dụ số điện thoại, địa chỉ, tên người dùng, thực hiện các bước sau:
Bước 1: chạy lệnh "php artisan sc:customize validation"
Nếu S-Cart < 5.0.5, sử dụng lệnh "php artisan sc:customize admin"
Bước 2: Kiểm tra file "config/validation.php"

customize validation

Để hiểu hơn và ý nghĩa các giá trị cấu hình, tham khảo: https://laravel.com/docs/8.x/validation#available-validation-rules

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất