Hướng dẫn nâng cấp

Hướng dẫn nâng cấp S-Cart từ 6.7 lên 6.6

Bước 1. Thêm cột template trong bảng  sc_shop_store_css

ALTER TABLE `sc_shop_store_css` ADD COLUMN `template` VARCHAR(50) NOT NULL AFTER `store_id`;


Bước 2. Cập nhật giá tri cho cột template

Cập nhật giá trị cho cột sc_shop_store_css.template là template bạn đang sử dụng

Bước 3: Update template
https://github.com/s-cart/s-cart/commit/f9514001517b57607c6f77bdd0958073bf0df95a

Bước 4: Cập nhật composer.json

"s-cart/core": "~6.7.1"


Bước 5: Thực hiện update core

php composer.phar update s-cart/core


- Chạy lệnh php artisan sc:info để kiểm tra thông tin phiên bản.

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất