Hướng dẫn nâng cấp

Hướng dẫn nâng cấp S-Cart từ 6.5 lên 6.6

Bước 1: Tạo bảng dữ liệu quản lý template

CREATE TABLE `sc_admin_template` (
    `id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `key` VARCHAR(100) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci',
    `name` VARCHAR(100) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci',
    `status` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0',
    `created_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,
    `updated_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
    UNIQUE INDEX `sc_admin_template_key_unique` (`key`) USING BTREE
);Bước 2. Thêm cột template trong bảng  shop_store_block

ALTER TABLE `sc_shop_store_block` ADD COLUMN `template` VARCHAR(50) NOT NULL AFTER `store_id`;


Bước 3. Cập nhật giá tri cho cột template

Cập nhật giá trị cho cột shop_store_block.template là template bạn đang sử dụng

Bước 4. Cập nhật composer.json

"s-cart/core": "~6.6.2"


Bước 5: Thực hiện update core

php composer.phar update


- Chạy lệnh php artisan sc:info để kiểm tra thông tin phiên bản.

Cập nhật template S-Cart 6.6.2

- Update file "resources/views/templates/s-cart-light/block_header.blade.php". Chi tiết TẠI ĐÂY


Cập nhật dữ liệu cho S-Cart 6.6.2:

INSERT INTO `sc_admin_config` (`group`, `code`, `key`, `value`, `sort`, `detail`, `store_id`) VALUES
('global', 'admin_dashboard', 'admin_dashboard_total_order', '1', '0', 'admin.dashboard.total_order', 0),
('global', 'admin_dashboard', 'admin_dashboard_total_customer', '1', '0', 'admin.dashboard.total_customer', 0),
('global', 'admin_dashboard', 'admin_dashboard_total_blog', '1', '0', 'admin.dashboard.total_blog', 0),
('global', 'admin_dashboard', 'admin_dashboard_total_product', '1', '0', 'admin.dashboard.total_product', 0),
('global', 'admin_dashboard', 'admin_dashboard_order_month', '1', '0', 'admin.dashboard.order_month', 0),
('global', 'admin_dashboard', 'admin_dashboard_order_year', '1', '0', 'admin.dashboard.order_year', 0),
('global', 'admin_dashboard', 'admin_dashboard_pie_chart', '1', '0', 'admin.dashboard.pie_chart', 0),
('global', 'admin_dashboard', 'admin_dashboard_top_order_new', '1', '0', 'admin.dashboard.top_order_new', 0),
('global', 'admin_dashboard', 'admin_dashboard_top_customer_new', '1', '0', 'admin.dashboard.top_customer_new', 0),
('', 'config_layout', 'home_page_default', '', '0', 'admin.config_layout.home_page_default', '1'),
('', 'config_layout', 'link_home_page', '1', '0', 'admin.config_layout.link_home_page', '1'),
('', 'config_layout', 'link_shop_page', '1', '0', 'admin.config_layout.link_shop_page', '1'),
('', 'config_layout', 'link_account', '1', '0', 'admin.config_layout.link_account', '1'),
('', 'config_layout', 'link_language', '1', '0', 'admin.config_layout.link_language', '1'),
('', 'config_layout', 'link_currency', '1', '0', 'admin.config_layout.link_currency', '1'),
('', 'config_layout', 'link_cart', '1', '0', 'admin.config_layout.link_cart', '1');

INSERT INTO `sc_languages` (`code`, `text`, `position`, `location`) VALUES
('admin.config_layout.home_page_default', 'Thay đổi homepage', 'admin.config_layout', 'vi'),
('admin.config_layout.home_page_default', 'Change homepage', 'admin.config_layout', 'en'),
('admin.config_layout.home_page_default_empty', 'Giữ mặc định', 'admin.config_layout', 'vi'),
('admin.config_layout.home_page_default_empty', 'Keep default', 'admin.config_layout', 'en'),
('admin.config_layout.link_home_page', 'Hiển thị link trang chủ', 'admin.config_layout', 'vi'),
('admin.config_layout.link_home_page', 'Display link homepage', 'admin.config_layout', 'en'),
('admin.config_layout.link_shop_page', 'Hiển thị link cửa hàng', 'admin.config_layout', 'vi'),
('admin.config_layout.link_shop_page', 'Display link shop', 'admin.config_layout', 'en'),
('admin.config_layout.link_account', 'Hiển thị link tài khoản', 'admin.config_layout', 'vi'),
('admin.config_layout.link_account', 'Display link account', 'admin.config_layout', 'en'),
('admin.config_layout.link_cart', 'Hiển thị giỏ hàng', 'admin.config_layout', 'vi'),
('admin.config_layout.link_cart', 'Display link cart', 'admin.config_layout', 'en'),
('admin.config_layout.link_language', 'Hiển thị ngôn ngữ', 'admin.config_layout', 'vi'),
('admin.config_layout.link_language', 'Display link language', 'admin.config_layout', 'en'),
('admin.config_layout.link_currency', 'Hiển thị tiền tệ', 'admin.config_layout', 'vi'),
('admin.config_layout.link_currency', 'Display link currency', 'admin.config_layout', 'en'),
('store.admin.config_layout', 'Cấu hình bố cục cửa hàng', 'admin.config_layout', 'vi'),
('store.admin.config_layout', 'Config layout shop', 'admin.config_layout', 'en'),
('admin.dashboard.pie_chart', 'Hiển thị biểu đồ pie', 'admin.dashboard', 'vi'),
('admin.dashboard.pie_chart', 'Display pie chart total', 'admin.dashboard', 'en'),
('admin.dashboard.config_display', 'Cấu hình trang tổng quan admin', 'admin.dashboard', 'vi'),
('admin.dashboard.config_display', 'Config dashboard adminpage', 'admin.dashboard', 'en');

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất