Hướng dẫn nâng cấp

Hướng dẫn nâng cấp S-Cart từ 6.5 lên 6.6

Bước 1: Tạo bảng dữ liệu quản lý template

CREATE TABLE `sc_admin_template` (
    `id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `key` VARCHAR(100) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci',
    `name` VARCHAR(100) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci',
    `status` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0',
    `created_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,
    `updated_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
    UNIQUE INDEX `sc_admin_template_key_unique` (`key`) USING BTREE
);Bước 2. Thêm cột template trong bảng  shop_store_block

ALTER TABLE `sc_shop_store_block` ADD COLUMN `abc` VARCHAR(50) NOT NULL AFTER `template`;


Bước 3. Cập nhật giá tri cho cột template

Cập nhật giá trị cho cột shop_store_block.template là template bạn đang sử dụng

Bước 4. Cập nhật composer.json

"s-cart/core": "~6.6.0"


Bước 5: Thực hiện update core

php composer.phar update


- Chạy lệnh php artisan sc:info để kiểm tra thông tin phiên bản.
Đã xong :)

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất