Chế độ sửa lỗi
(Cập nhật: 2020-04-02)

1. Chế độ sửa lỗi
2. Gửi lỗi tới Slack
1. Chế độ sửa lỗi

Thay vì hiển thị màn hình thông báo lỗi thân thiện với người dùng, chế độ sửa lỗi sẽ hiển thị thông báo mang nặng tính kỹ thuật, hỗ trợ phát hiện lỗi.
Mặc định, SCart tắt chế độ Debug mode.

Để kích hoạt, bạn thực hiện các lựa chọn sau:

- Trong admin, truy cập tới "Cấu hình môi trường", sau đó bật "ON" cho chế độ DEBUG mode.
Config website
- Nếu bạn không thể truy cập admin, hãy sửa cứng "APP_DEBUG" thành "true" trong file .env.
File .env nằm ở thư mục gốc của SCart.
Debug mode

Lưu ý:
  • Chỉnh sửa file .env có độ ưu tiên cao hơn so với cấu hình Debug mode trong admin
  • Chế độ on/off Debug mode trong admin chỉ hoạt động khi "APP_DEBUG=false" được set trong file .env
  • Vì lý do bảo mật và thẩm mỹ, chỉ nên  kích hoạt debug mode trong môi trường localhost.
SCart cung cấp 2 loại file log để theo dõi các lỗi phát sinh trên hệ thống:

SCart-folder/
├── app
├── storage
      └── logs
              ├──handle
                     ├── 2019-11-23.txt
                     ├── 2019-11-24.txt
                     └── 2019-11-25.txt

              ├── laravel-2019-11-23.log
              ├── laravel-2019-11-24.log
              └── laravel-2019-11-25.log

File log cơ bản:
Là hệ thống ghi log mặc định của framework Laravel.
 File Log tối ưu:
Là hệ thống file log đã được tối ưu về nội dung

2. Nhận thông báo lỗi trên Slack.
Song song với cơ chế tạo file log đã được tối ưu, SCart hỗ trợ nhận thông báo log tới Slack  .
Cách thiết lập:
- Ưu tiên khai báo trong admin "Config manager -> Cấu hình website", cấu hình  "Report error to Slack webhook"
- Nếu giá trị trong admin không được khai báo, SCart sẽ sử dụng giá trị LOG_SLACK_WEBHOOK_URL trong file .env.
Ví dụ: 
 LOG_SLACK_WEBHOOK_URL="https://hooks.slack.com/services/T00000000/B00000000/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
Send to Slack
 

Bài viết liên quan