Thông tin phát hành
(Cập nhật: 2021-05-03)

S-Cart 6.2 phát hành tháng 5/2021, với những thay đổi chính:

1. Hỗ trợ chỉnh sửa ngôn ngữ trong web admin

- Mặc định, S-Cart hỗ trợ ngôn ngữ trong các file resources/lang và các thư mục ngôn ngữ của các package.
Tuy nhiên, từ phiên bản 6.2, chúng tôi hỗ trợ quản lý ngôn ngữ ngay trong database.
- Sự khác biệt từ function "sc_language_render". 
Khi ngôn ngữ được render qua function này, thay cho function "trans" mặc định của Laravel, trước tiên S-Cart sẽ tìm xem ngôn ngữ có được định nghĩa trong dữ liệu không?
Nếu không có, ngôn ngữ sẽ được tìm trong các file tính giống Laravel.


Video: https://www.youtube.com/watch?v=as1UvkAbYt0

2. Dữ liệu mẫu khi cài đặt
Thay vì dữ liệu được gắn trực tiếp trong các file "database/seeders", kể từ phiên bản 6.2, dữ liệu được nạp trực tiếp từ s-cart/core.

3. Tùy chỉnh giao diện trang admin
Để tùy chỉnh giao diện trang admin, sử dụng lệnh "php artisan sc:customize admin".
Các file template admin sẽ được copy từ core tới thư mục "resources/vendor/s-cart-admin",  không phải là "resources/admin" giống các phiên bản cũ. 

Bài viết liên quan