API tạo mới khách hàng
(Cập nhật: 2020-05-03)

1. Trường dữ liệu bắt buộc
2. Trường dữ liệu tùy chọn
3. Demo

Để tạo tài khoản khách hàng mới thông qua API, bạn sử dụng:
Link: https://your-domain/api/auth/create
Method: POST
Trường dữ liệu:

1. Trường bắt buộc
Những trường này luôn phải có trong bất kỳ cấu hình nào.
+ reg_first_name: Tên khách hàng. Làchuỗi, tối đa 100 kí tự
+ reg_email: Email. Là chuỗi, định dạng email, tối đa 255 kí tự, chưa tồn tại email này trên hệ thống.
+ reg_password: Mật khẩu. Là chuỗi, tối thiểu 6 kí tự
+ reg_address1: Địa chỉ khách hàng. Là chuỗi, tối đa 255 kí tự

2. Các trường tùy chọn

Các trường dữ liệu này phụ thuộc vào cấu hình của bạn trên website.
Để biết chính xác những trường dữ liệu nào được sử dụng, truy cập:
"Quản lý khách hàng" => "Cấu hình khách hàng"
Tạo tài khoản
+ reg_last_name: Họ của khách hàng. Là chuỗi, tối đa 100 kí tự
+ reg_address2: Địa chỉ bổ sung. Là chuỗi, tối đa 100 kí tự
+ reg_phone: Số điện thoại. Đúng cú pháp số điện thoai
+ reg_country: Mã ISO của quốc gia. Ví dụ VN, EN, JP
+ reg_postcode: Mã bưu chính. Là chuỗi, nhỏ nhất 5 kí tự. Có thể null.
+ reg_company: Công ty. Là chuỗi, tối đa 100 kí tự. Có thể null
+ reg_sex: Giới tính.  Là số
+ reg_birthday: Sinh nhật. Đúng định dạng thời gian Y-m-d
+ reg_group: Nhóm người dùng.  Là số, có thể null

3. Demo
Tạo tài khoản

Bài viết liên quan