Thông tin phát hành
(Cập nhật: 2021-02-02 22:12:50)

S-Cart 5.0 phát hành trong tháng 2/2021:
 • Sử dụng nền tảng Laravel 8
 • Hỗ trợ PHP 8 hoặc> PHP 7.3
 • Hỗ trợ url SEO với tiền tố ngôn ngữ

Seo Url

 • Hỗ trợ đính kèm file PDF thông tin đơn hàng trong email

Email pdf

 • Hỗ trợ thêm link download cho các sản phẩm trong nhóm download
 • Hỗ trợ thay đổi các thông số xác thực trong tệp cấu hình

Sử dụng lệnh "php artisan sc:customize admin" để đưa file config/validation.php từ vendor ra ngoài.

 • Một số cải tiến trong quản trị.
 • Quản trị viên có thể xem giao diện người dùng trong chế độ bảo trì

maintenance mode

 • Đã sửa lỗi hardcode trong banner

Chi tiết: https://github.com/s-cart/s-cart/releases/tag/v5.0

 • Hỗ trợ thêm trường dữ liệu address 3

Để phù hợp với nhu cầu dữ liệu, S-Cart 5.0.3 hỗ trợ thêm trường dữ liệu address 3 cho thông tin của khách hàng.
Để kích hoạt, truy cập "Cấu hình cửa hàng"  => "Tab khách hàng

 • Hỗ trợ thêm chức năng xác thực email

S-Cart 5.0.5 hỗ trợ thêm trường dữ liệu address 3 cho thông tin của khách hàng.
Để kích hoạt, truy cập "Cấu hình cửa hàng"  => "Tab khách hàng
Xác nhận email

Bài viết liên quan