Hướng dẫn nâng cấp
(Cập nhật: 2020-11-15 17:40:56)

Để nâng cấp S-Cart 4.4 lên S-Cart 4.5, thực hiện các bước sau:

Bước 1. Sửa fomat plugin (Tác động: cao)
Tuy không ảnh hưởng trực tiếp tới người dùng hiện tại, nhưng sẽ tác động lớn tới các nhà phát triển, khi bạn cố gắng tạo một plugin mới thông qua dòng lệnh "php artisan sc:make plugin Code/Key"
Tham khảo sửa lỗi tại đây

Bước 2. Sửa layout (Tác động: bình thường)

Bổ sung các đoạn script vào view để tự động cập nhập các thay đổi sau này.
Việc chỉnh sửa là không bắt buộc.
Chi tiết: trang product detail , các trang còn lại

Bước 3: Cập nhật file composer.json

Cập nhật phiên bản core cho S-Cart: "s-cart/core": "^4.5.0"

Bước 4: Thực hiện update core

"php composer.phar update s-cart/core"

- Chạy lệnh php artisan sc:info để kiểm tra thông tin phiên bản.
Đã xong :)

Bài viết liên quan