Thông tin phát hành
(Cập nhật: 2020-12-05 17:12:03)

S-Cart 4.5 phát hành với những thay đổi chính:
- Sửa lỗi format của Plugin mẫu
File format của Plugin đã không còn phù hợp với các phiên bản mới của S-Cart.
Vì vậy, việc tạo một plugin mới thông qua dòng lệnh "php artisan sc:make plugin --name="Key/Code" " sẽ không hoạt động chính xác.
- Sửa lỗi trang admin report : Tham khảo tại đây
- Bổ sung chức năng tự thêm các thành phần template, script vào layout.
Vì rất nhiều lý do, chúng ta cần các đoạn script hoặc view vào trong các layout một cách tự động, mà người dùng cuối không cần phải chỉnh sửa layout.
Ví dụ khi cài đặt plugin product review .
Tính năng này bao gồm thêm các function global "sc_push_include_view" và "sc_push_include_script" trong s-cart/core, và bổ sung các thành phần render trong view của các trong front-end, tham khảo tại đây

Hướng dẫn nâng cấp từ phiên bản 4.4: https://s-cart.org/docs/4.5/upgrade.html

Bài viết liên quan