Hướng dẫn cài đặt S-cart

Phiên bản 3.2

Yêu cầu trước khi cài đặt

- PHP >= 7.2.0
- OpenSSL PHP Extension
- PDO PHP Extension
- Mbstring PHP Extension
- Tokenizer PHP Extension
- XML PHP Extension
- Ctype PHP Extension
- JSON PHP Extension

Hướng dẫn cài đặt

 • Bước 1: Tải phiên bản full ở đây (Đã bao gồm vendor nên bạn không cần dùng comporser)
S-Cart-folder/
├── app
├── databases
├── public
│     ├── index.php
│     └── install.php
├── resources
 |__ ...
 • Bước 2: Xét quyền ghi cho các thư mục và thư mục con của nó: vendor, storage, public/data
 • Bước 3: Tạo database 
 • Bước 4: Tạo virtual host, sau đó trỏ domain tới thư mục s-cart-folder/public
 • Bước 5:  Sau đó, truy cập link your-domain.com/install.php để cài đặt
 • Bước 6:  Xóa hoặc đổi tên file public/install.php để người khác không truy cập được.
 • Link hướng dẫn video: TẠI ĐÂY
(Nếu việc cài đặt bằng link "install.php" thất bại, bạn có thể cài đặt thủ công như bên dưới)

HOẶC cài đặt thủ công:
- Bước 1: Tạo database , sau đó import file sql trong thư mục database vào database.
- Bước 2: Đổi tên hoặc xóa file public/install.php
- Bước 3: Copy file .env.example thành .env nếu file .env chưa có sẵn.
- Bước 4: Tạo API key nếu APP_KEY trong file .env rỗng. 
  Dùng lệnh "php artisan key:generate"
- Bước 5: Cấu hình các giá trị trong file .env:
APP_DEBUG=false (Sét giá trị là false để bảo vệ thông tin website)
DB_HOST=127.0.0.1 (Địa chỉ server database)
DB_PORT=3306 (Port của database)
DB_DATABASE=s-cart (Tên dữ liệu của bạn)
DB_USERNAME=root (Tên người dùng kết nối dữ liệu)
DB_PASSWORD= (Mật khẩu người dùng dữ liệu)
APP_URL=http://localhost (đây là url website của bạn)
ADMIN_PREFIX=system_admin (Đường dẫn tới Admin)


Bạn cũng thể cài đặt bằng composer:

composer create-project lanhktc/s-cart

Từ git

git clone https://github.com/lanhktc/s-cart.git
Di chuyển tới thư mục s-cart, chạy lệnh "composer install" để cài vendor

Cấu hình

- Sét quyền ghi cho thư mục và thư mục con của nó: vendor, storage, public/data
- Cần đảm bảo vhost của website trỏ tới thư mục public.
- Link admin: your-domain/sc_admin. User/pass mặc định admin/admin.

Cài đặt trên server

(*) Vui lòng chắc chắn rằng virtual host của bạn trỏ tới thư mục public của s-cart. Bạn có thể tham khảo việc cấu hình vhost như bên dưới:
Cho websever Nginx
server {
    listen 80;
    root /home/domain/you-domain.com/public/;
    index index.php index.html index.htm;
    server_name your-domain.com;
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }
    location ~ \.php$ {
        try_files $uri =404;
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
        fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/php-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }
}

Cho websever Apache
  ServerAdmin your-domain.com
  DocumentRoot "C:\xampp\htdocs\s-cart/public"
  ServerName your-domain.com
Hướng dẫn cho  dịch vụ share-host TẠI ĐÂY