Hướng dẫn nâng cấp
(Cập nhật: 2020-11-15 17:40:56)

Để nâng cấp S-Cart 4.2 lên S-Cart 4.3, thực hiện các bước sau:

1. Chức năng tùy chọn sử dụng shipping method và payment method (Tác động: cao)
- Sửa file view:
Tải các file bên dưới thay thế cho các file hiện tại của bạn: Những thay đổi cụ thể như bên dưới: - Database:
+ Chạy câu query bên dưới để thêm shipping_offpayment_off và bảng sc_admin_config
INSERT INTO `sc_admin_config` (`group`, `code`, `key`, `value`, `store_id`, `sort`, `detail`) VALUES ('', 'order_config', 'payment_off', '0', 1, 20, 'lang::order.admin.payment_off');
INSERT INTO `sc_admin_config` (`group`, `code`, `key`, `value`, `store_id`, `sort`, `detail`) VALUES ('', 'order_config', 'shipping_off', '0', 1, 20, 'lang::order.admin.shipping_off');
+ Tải file bên dưới, thay thế cho file hiện tại của bạn: 2. Tối ưu chức năng sort trong admin (Tác động: bình thường)
Tải các file bên dưới thay thế cho các file hiện tại của bạn: Những thay đổi cụ thể như bên dưới: 3. Sửa file ngôn ngữ (Tác động: bình thường)
Trong file resources/lang/en/order.php, thêm nội dung sau vào gần cuối file (tham khảo hình ảnh)

        'product_preorder'         => 'Allow pre-order',
        'shop_allow_guest'         => 'Allow for guest order',
        'product_buy_out_of_stock' => 'Allow buy product out of stock',
        'shipping_off'             => 'OFF Shipping method',
        'payment_off'              => 'OFF Payment method',
        'search_order_status'      => 'Search order status',
        'search_email'             => 'Search email',
        'search_id'                => 'Search order ID',


Trong file resources/lang/vi/order.php, thêm nội dung sau vào gần cuối file

        'product_preorder'         => 'Cho phép đặt hàng trước',
        'shop_allow_guest'         => 'Mua hàng không cần đăng nhập',
        'product_buy_out_of_stock' => 'Mua sản phẩm đã hết hàng',
        'shipping_off'             => 'Tắt chức năng giao hàng',
        'payment_off'              => 'Tắt chức năng thanh toán',
        'search_order_status'      => 'Trạng thái đơn hàng',
        'search_email'             => 'Tìm email',
        'search_id'                => 'Tìm ID đơn hàng',

4. Cập nhật view admin
- Bạn có thể bỏ qua bước này nếu đang sử dụng view admin mặc định từ S-Cart.
- Nếu bạn đang thực hiện customize các file view admin, hãy thực hiện các bước sau:
  •  Backup toàn bộ các file view của bạn
  •  Xóa toàn bộ folder "resourcese/views/admin"
  •  Chạy lệnh "php artisan sc:customize admin" để clone lại toàn bộ file view admin mới
5. File composer.json
- Trong file composer.json, thay thế "s-cart/core": "^4.2.0" bằng "s-cart/core": "^4.3.0"
6. Chạy lệnh "php composer.phar update s-cart/core" để nâng cấp phiên bản.
- Chạy lệnh php artisan sc:info để kiểm tra thông tin phiên bản.
Đã xong :)

Bài viết liên quan