Cài đặt giao diện
(Cập nhật: 2020-04-12 21:54:09)

1. Cài đặt online
2. Cài đặt import
3. Cài đặt thủ công
4. Kich hoạt giao diện
 
Cách cài đặt Template
 
Cài đặt giao diện
Có 3 cách để cài đặt giao diện trên SCart:

1. Cài đặt online
Là cài đặt giao diện trực tiếp từ thư viện của SCart.
Bước 1: Truy câp "Giao diện & Bố cục -> Quản lý giao diện"
Cài đặt giao diện

Bước 2:
Vào tab "Tải từ thư viện", và chọn giao diện mình muốn cài đặt

Cài đặt giao diện

2. Cài đặt import
Là cài đặt giao diện thông qua chức năng import trên website SCart.
Lưu ý:
Chức năng import chỉ chấp nhận file .zip, dung lượng không vượt quá 50MB.

3. Cài đặt thủ công
Giải nén file template của SCart có 2 thư mục:
- public: Chứa các file tĩnh. Ví dụ hình ảnh, javascript, css
- src: Chứa mã chính của giao diện
File cấu hình của giao diện là "src/config.json"
Nội dung file config chứa các thông tin cấu hình quan trọng:

    "configKey": "ScartDefault", -> là key của giao diện

Copy các file trong thư mục "public" vào "public/templates/ScartDefault"
Copy các file trong thư mục "src" vào "resources/views/templates/ScartDefault"
Với "ScartDefault" là giá trị định nghĩa trong file "config.json"
Cấu trúc file sẽ giống bên dưới:

scart-folder/
├── public/templates/
│   ├── your-template-1
│   └── your-template-2
|__ resources/views/templates/
    ├── your-template-1
    └── your-template-2

4. Kích hoạt giao diện mới
Bước 1: Truy câp "Giao diện & Bố cục -> Quản lý giao diện"
Cài đặt giao diện
Bước 2:
Vào tab  "Đã lưu trên máy" để chọn giao diện cần kích hoạt
Cài đặt giao diện
 

Bài viết liên quan