Cấu hình email
(Cập nhật: 2020-04-02 14:58:47)

1. Cấu hình Email
2. Hàng đợi mail
1. Cấu Email

Hệ thống Admin -> Email Setting -> Cấu hình Email

Email config

Chú ý : Mặc định, chức năng gửi email quên mật khẩu luôn được kích hoạt khi chức năng gửi thư được bật..

Server SMTP: là IP hoặc domain của nhà cung cấp. Ví dụ smtp.gmail.com
Tài khoản SMTP: là user smtp. Ví dụ với gmail : userabcxyz@gmail.com
Password SMTP: password bạn được cung cấp
Security SMTP: Thường là TLS/SSL tùy nhà cung cấp
Port SMTP: là port gửi mail, thường là 25, 465, 587


2. Sử dụng hàng đợi email

Mặc định, việc gửi mail sẽ thực hiện ngay lập tức sau mỗi hành đồng. Tuy nhiên, nếu ứng dụng của bạn có nhiều truy cập, quá trình gửi mail bị chậm sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm của người dùng trên website vì phải chờ đợi kết quả phản hồi.

- Để cải thiện vấn đề trên, bạn có thể kích hoạt chắc năng gửi mail thông qua hàng đợi.

Email config

- Việc gửi thư sẽ được chuyển đến bảng job thay vì gửi trực tiếp. Bằng cách này, ứng dụng của bạn sẽ không phải đợi phản hồi từ việc gửi thư.

Email config

Crontab sẽ tự động gửi email trong bảng công việc và xóa chúng khi hoàn thành. Việc làm sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng trên ứng dụng website.
- Chú ý: Bạn phải cài đặt crontab cho ứng dụng
* * * * * cd /path-to-your-project && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
Tham khảo: TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan