Ngôn ngữ

SCart hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Để thêm mới hoặc chỉnh sửa ngôn ngữ, truy cập "Quản lý cấu hình -> Địa phương hóa -> Ngôn ngữ"

Ngôn ngữ
Danh sách ngôn ngữ:
Ngôn ngữ
Create a new language

Chú ý:

- File ngôn ngữ ngữ nằm trong resources -> lang
Mã code phải giống tên của folder chưa file ngôn ngữ.

SCart-folder/
├── app
├── databases
├── public
├── resources
│     └── lang
│              └── vi
​​​​​​​│              └── en
└──...
​​​​​​​- Mặc định, 2 ngôn ngữ đầu tiên là Tiếng Anh và Tiếng Việt sẽ không thể xóa.
Nếu không sử dụng, bạn có thể tạo ngôn ngữ mới và kích hoạt chúng, sau đó tắt 2 ngôn ngữ mặc định. 
- Khi tạo ngôn ngữ mới, bạn cũng phải tạo thêm các file ngôn ngữ giống như envi 

Bài viết liên quan