Tạo mới giao diện

1. Sử dụng dòng lệnh
- Tự tách file
- Tạo file nén
2. Tải file mẫu
Để tạo mới Template trong SCart, bạn có 2 cách sau:
 
1. Sử dụng dòng lệnh
- Tạo Plugin và tự động tách file tới các thư mục riêng

php artisan sc:make plugin --name=DemoTemplate --download=0

DemoTemplate: Là Key Name giao diện của bạn
+ "--download=0": Chỉ định tạo Template và tách file. Bạn có thể không nhập phần này.
Create new template
Sau khi tạo Template thành công, cấu trúc file mới sẽ như sau:
SCart-folder/

├── public
│     ├── templates
│                |___DemoTemplate
├── resources
│     ├── views
│            ├── templates
│             |          |___DemoTemplate
 |__ ...

- Tạo file nén

php artisan sc:make plugin --name=DemoTemplate --download=1

Chú ý:
Phải có giá trị "--download=1" để tạo file nén.

Dòng lệnh này tạo thành 1 file .zip chuẩn, có thểm import hoặc upload lên thư viện của SCart
Create new template
Kết quả dòng lệnh trả về giá trị "Path", đó là tên file nén được tạo ra trong thư mục "storage/tmp"

2. Tải file mẫu
Để tải file mẫu, bạn truy cập https://s-cart.org/download-format.html
Create new template
 

Bài viết liên quan