Cấu hình email

Bước 1:
Quản lý cấu hình  > Thiết lập email -> Cấu hình email

Cấu hình email

Bước 2: Cấu hình SMTP
- Kích hoạt SMTP nếu bạn muốn dùng chức năng này
- Nếu bạn muốn cấu hình thông tin SMTP trong file .env,
bạn phải để trống các giá trị ở form cấu hình SMTP bên dưới.

Cấu hình email

Để tự cấu hình SMTP riêng của bạn, cần thực hiện theo các bước sau:

+ Server SMTP: là IP hoặc domain của nhà cung cấp. Ví dụ smtp.gmail.com
+ Tài khoản SMTP: là user smtp. Ví dụ với gmail : userabcxyz@gmail.com
+ Password SMTP: password bạn được cung cấp
+ Security SMTP: Thường là TLS/SSL tùy nhà cung cấp
+ Port SMTP: là port gửi mail, thường là 25, 465, 587