Cách cài đặt S-Cart trên shared host

1. Nếu bạn có quyền tự thay đổi thư mục chứa website trên hosting của mình, hãy trỏ domain tới đường dẫn folder-s-cart/public.
2. Tuy nhiên, nếu thư mục chứa web của bạn cố định không thể thay đổi. Ví dụ, /home/your-folder/public_html

root-folder-user/
├── public_html
 |__ s-cart-folder
    ├── app
    ├── public
    └── ...

Thư mục public_html không giống cấu trúc mặc định của S-Cart (là public). Vì vậy bạn cần thực hiện các bước sau:

- Upload toàn bộ thư mục S-Cart lên hosting, ngang hàng với thư mục public_html
- Đảm bảo thư mục public_html trống rỗng (đã xóa tất cả mọi thứ bên trong)
- Tạo liên kết tượng trưng từ folder /home/your-folder/s-cart/public tới /home/your-folder/public_html.
+ Nếu bạn có quyền ssh, sử dụng lệnh sau:
ln -s /home/your-folder/s-cart/public /home/your-folder/public_html
+ Nếu bạn không có quyền ssh trực tiếp, thử lách luật bằng cách tìm chức năng crontab trên website quản lý hosting của bạn.