API thông tin cửa hàng
(Cập nhật: 2020-04-19)

API cho phép lấy các thông tin dữ liệu mặc định trên hệ thống SCart

https://your-domain.com/api/categories
https://your-domain.com/api/categories/{id}
https:/your-domain.com/api/products
https://your-domain.com/api/products/{id}
https://your-domain.com/api/brands
https://your-domain.com/api/brands/{id}
https://your-domain.com/api/supplieres
https://your-domain.comg/api/supplieres/{id}


Trong đó:
https://your-domain.com/api/data-type để lấy danh sách loại dữ liệu
https://your-domain.com/api/data-type /{id} để lấy dữ liệu chi tiết của 1 phần tử (id là giá trị cột id trong database)
Sử dụng:
Nếu bạn sử dụng connection để giới hạn ứng dụng được quyền truy cập API, hãy thêm các thông tin apikeyapiconnection vào trong header của mỗi kết nối.
Chi tiết
TẠI ĐÂY
Method
GET
API info product
 

Bài viết liên quan