API thông tin người dùng
(Cập nhật: 2020-04-19)

1. Tạo mới tài khoản
2. Đăng nhập
3. Thông tin cá nhân
4. Đăng xuất
Lưu ý:
- Để sử dụng API chứng thực, các file oauth-private.key, oauth-public.key phải tồn tại trong thư mục "s-cart-folder/storage"
API key
- Để tạo key mới (do bị xóa hoặc thay thế), bạn sử dụng lệnh "php artisan passport:keys --force"
API key
Nếu bạn sử dụng connection để giới hạn ứng dụng được quyền truy cập API, hãy thêm các thông tin apikey apiconnection vào trong header của mỗi kết nối.
Chi tiết
TẠI ĐÂY

1. Tạo mới tài khoản
Link: https://your-domain.com/api/auth/create
Method: POST
- Các trường dữ liệu bắt buộc:
+ reg_first_name: 
+ reg_email:
+ reg_password:
+ reg_address1:
Header:
Không yêu cầu
- Các trường dữ liệu bổ sung phụ thuộc vào cấu hình trong admin

Cấu hình khách hàng
+ reg_last_name
+ reg_address2
+ reg_phone
+ reg_country: Theo chuẩn ISO. Ví dụ: VN, EN, AU
+ reg_postcode
+ reg_company
+ reg_sex
+ reg_birthday
+ reg_group

- Kết quả trả về: Thông tin người dùng mới tạo
Api tạo người dùng

2. Đăng nhập
Link: https://your-domain.com/api/auth/login
Method: POST
Các trường dữ liệu:
+ email
+ password
+ remember_me: không bắt buộc. Nếu giá trị 1, phiên đăng nhập kéo dài 1 tuần.
Header:
Không yêu cầu
Kết quả trả về:
Kết quả thành công sẽ nhận được "access_token" như bên dưới
Api đăng nhập

3. Thông tin cá nhân

Lưu ý:
Tất cả các API lấy thông tin cá nhân của người dùng, phần header đều phải có giá trị "Authorization" là Bearer+'khoảng trắng'+access_token
Trong đó:
+ Bearer: Loại mã token
+ access_token: Nhận được sau khi đăng nhập ở trên

Api access token

3.1. Lấy thông tin người dùng
Link: https://your-domain.com/api/auth/user
Method: GET
Các trường dữ liệu:
Không yêu cầu
Header:
Bắt buộc
Api thông tin người dùng

3.2. Lấy danh sách đơn hàng
Link: https://your-domain.com/api/auth/orders
Method: GET
Các trường dữ liệu:
Không yêu cầu
Header:
Bắt buộc
Api danh sách đơn hàng

3.3. Lấy chi tiết đơn hàng
Link: https://your-domain.com/api/auth/orders/{id}
Method: GET
Các trường dữ liệu:
Không yêu cầu
Header:
Bắt buộc
Api chi tiết đơn hàng

4. Đăng xuất
Link: https://your-domain.com/api/auth/logout
Method: GET
Các trường dữ liệu:
Không yêu cầu
Header:
Bắt buộc
Api đăng xuất

Bài viết liên quan