Tùy chỉnh controller

Mặc định, tất cả các file controller của S-Cart được đặt trong:

Front-end: "vendor/s-cart/core/src/Front/Controller"
Back-end: "vendor/s-cart/core/src/Admin/Controller"

Kể từ từ phiên bản S-Cart 6.9, bạn có thể tùy ý thay đổi nội dung của các file conntroller theo ý của mình.
Cụ thể:
Bước 1: Copy file controller bạn muốn chỉnh sửa ra khỏi vendor theo đúng cấu trúc:

Ví dụ: 
- "S-cart-folder/vendor/s-cart/core/src/Front/Controllers/FileNameFront.php" -> "S-cart-folder/app/Http/Controllers/FileNameFront.php"
- "S-cart-folder/vendor/s-cart/core/src/Admin/Controllers/FileNameAdmin.php" -> "S-cart-folder/app/Admin/Controllers/FileNameAdmin.php"

Bước 2: Đổi tên namespace

- "SCart\Core\Admin\Controllers" -> "App\Admin\Controllers"
- "SCart\Core\Front\Controllers" -> "App\Http\Controllers"

Bước 3:
Tùy chỉnh nó theo ý của bạn

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất