Tạo mới templateBước 1: Tạo thư mục template mới
Copy và đổi tên các thư mục public/templates/s-cart-lightresources/templates/s-cart-light thành tên của template mới.
Chú ý:

Tên 2 thư mục này phải giống nhau

Create new template

Bước 2: Cấu hình thông tin template mới
- Thay đổi nội dung file resources/templates/new-template/config.json 
Chú ý:

Giá trị configKey phải giống tên thư mục của template mới


Create new template

Bước 3: Thiết lập thông tin cài đặt

Kể từ S-Cart 6.6, chúng tôi hỗ trợ thiết lập các thông tin khi vào hệ thống khi template được cài đặt hoặc gỡ bỏ.
Các function được định nghĩa trong trong file "Provider.php"Function này chứa các thông tin cài đặt cho từng cửa hàng sử dụng template

function sc_template_install_store($storeId = null) {}

Function này cài đặt thông tin cho cả hệ thống

function sc_template_install_default() {}

Function này gỡ bỏ thông tin mặc định

function sc_template_uninstall_default() {}

Function này gỡ bỏ thông tin cài đặt cho cửa hàng

function sc_template_uninstall_store($storeId = null) {}

Function này được gọi khi template được cài đặt

function sc_template_install($data = []) {
    $storeId = $data['store_id'] ?? null;
    sc_template_install_default();
    sc_template_install_store($storeId);
}

Function này được gọi khi template bị gỡ bỏ khỏi hệ thống

function sc_template_uninstall($data = []) {
    $storeId = $data['store_id'] ?? null;
    sc_template_uninstall_default();
    sc_template_uninstall_store($storeId);
}

Bước 4: Kiểm tra thông tin

Truy cập admin/Extension/Template/Template manager để kiểm tra thông tin template mới


Create new template

Bước 5: Kích hoạt template mới

Vào admin/Shop setting/Store infomation ->Template, chọn template muốn sử dụng

Create new template
 

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất