Tùy chỉnh controller

Tất cả các hành động trong S-Cart đều được mở rộng từ các controller tương ứng được đặt ở s-cart/core.
Điều này có nghĩa, bạn có thể thay đổi nội dụng của tất cả các hàm xử lý mà bạn muốn, bằng tạo hàm mới trùng tên và ghi đè chúng trong các file conntroller.
Ví dụ:

Các controller xử lý cho front-end được đặt ở thư mục "S-cart-folder/app/Http/Controllers". Chúng được mở rộng từ các controller trong "S-cart-folder/vendor/s-cart/core/src/Front/Controllers".
Các controller xử lý cho admin được đặt ở thư mục "S-cart-folder/app/Admin/Controllers". Chúng được mở rộng từ các controller trong "S-cart-folder/vendor/s-cart/core/src/Admin/Controllers".

Hãy kết hợp với đọc nội dung của các file route để hiểu nhiệm vụ của các controller và hàm của nó.

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất