Cấu hình kiểm duyệt dữ liệu

Để thay đổi các thông số kiểm duyệt dữ liệu đầu vào, ví dụ số điện thoại, địa chỉ, tên người dùng, thực hiện các bước sau:
Bước 1: chạy lệnh "php artisan sc:customize validation"
Nếu S-Cart < 5.0.5, sử dụng lệnh "php artisan sc:customize admin"
Bước 2: Kiểm tra file "config/validation.php"

customize validation

Để hiểu hơn và ý nghĩa các giá trị cấu hình, tham khảo: https://laravel.com/docs/8.x/validation#available-validation-rules

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất