Tạo mới templateBước 1: Tạo thư mục template mới
Copy và đổi tên các thư mục public/templates/s-cart-lightresources/templates/s-cart-light thành tên của template mới.
Chú ý:

Tên 2 thư mục này phải giống nhau

Create new template

Bước 2: Cấu hình thông tin template mới
- Thay đổi nội dung file resources/templates/new-template/config.json 
Chú ý:

Giá trị configKey phải giống tên thư mục của template mới


Create new template

Bước 3: Kiểm tra thông tin

Truy cập admin/Extension/Template/Template manager để kiểm tra thông tin template mới


Create new template

Bước 4: Kích hoạt template mới

Vào admin/Shop setting/Store infomation ->Template, chọn template muốn sử dụng

Create new template
 

Bài viết liên quan

Tài liệu mới nhất