Cấu trúc sản phẩm

Phiên bản 3.2
Product structure s-cart
Trong S-Cart, sản phẩm được chia thành 3 loại:
- Single: là những sản phẩm đơn.
Sản phẩm "Single" hỗ trợ các thông tin:

+ Thông tin sản cơ bản: Tên, từ khóa, mô tả, thông tin chi tiết, hình ảnh, danh mục, nhà sản xuất, nhà cung cấp, số lượng,...
+ Thuộc tính: màu sắc, kích thước,..
+ Giá: giá gốc, giá bán, giá khuyến mại,..
+ Loại: sản phẩm mới, sản phẩm hot,..
+ Phân loại khác: sản phẩm vật lý, dịch vụ, sản phẩm download,..

- Build: là một sản phẩm được xây dựng từ nhiều sản phẩm "Single"

- Group: là nhóm nhiều sản phẩm "Single" giống nhau.
Các sản phẩm này sẽ xuất hiện cùng nhau trong sản phẩm Group.