Quản lý liên kết

Phiên bản 3.2
Để quản lý các liên kết trên menu hoặc footer,
bạn truy cập "Template & Layout" ->  "Link manager" . Link "domain/sc_admin/linkBạn có thể add link với 3 định dạng:

- Tương đối:
Ví dụ: /compare.html
- Tuyệt đối:
Ví dụ: https://s-cart.org
- Route link:
Ví dụ: route::wishlist  tương đương route('wishlist'), route::pages::contact  tương đương  route ('wishlist','contact ' )