Ngôn ngữ

Phiên bản 3.2
S-Cart hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Để thêm mới hoặc chỉnh sửa ngôn ngữ, truy cập Config Manager -> Localisation -> LanguageĐể kích hoạt ngôn ngữ mặc định, truy cập Config Manager -> Config environmentChú ý:

- File ngôn ngữ ngữ nằm trong resources -> lang

- Mặc định, 2 ngôn ngữ đầu tiên là Tiếng Anh và Tiếng Việt sẽ không thể xóa. Nếu không sử dụng, bạn có thể tạo ngôn ngữ mới và kích hoạt chúng, sau đó tắt 2 ngôn ngữ mặc định. 
Lưu ý:
Khi tạo ngôn ngữ mới, bạn cũng phải tạo thêm các file ngôn ngữ giống như envi