Cấu trúc file

Phiên bản 3.2

Cấu trúc của một file controller cho Module/Extension gồm có:

1. Namspace: App\Extensions|Modules\GroupName\Controllers

Ví dụ: App\Extensions\Shipping\Controllers

2. Các biến khởi tạo:

    protected $configType = 'Extensions|Modules';
    protected $configCode = 'GroupName';
    protected $configKey  = 'ModuleName'; 

Ví dụ:

    protected $configType = 'Extensions';
    protected $configCode = 'Shipping';
    protected $configKey  = 'ShippingBasic';

3. Các phương thức:

  • getData() //Lấy thông tin
  • processData() //Xử lý thông tin
  • install() //Cài đặt module/extension
  • uninstall() //Gỡ bỏ module/extension
  • enable() //Kích hoạt module/extension
  • disable() //Tắt module/extension
  • config() //Không bắt buộc
  • processConfig() //Không bắt buộc