Quản lý mẫu gửi mailChú ý:

- Bạn có thể tạo nhiều mẫu email cho mỗi một công việc.
- Nếu có nhiều mẫu mail được kích hoạt, khi gửi email, sẽ chỉ có 1 mẫu duy nhất được sử dụng.
- Tùy thuộc vào đặc điểm của từng loại mail, bạn được quyền sử dụng các biến chỉ định trong từng mẫu mail.