Lịch sử truy cập

S-Cart cung cấp tính năng theo dõi các hành động trong trang admin.
Các thông tin bao gồm:  IP, trình duyệt, người đăng nhập, hành động, đường dẫn truy cập, thời gian truy cập.

Để xem thông tin nhật ký truy cập admin, vào "Admin" -> "Operation log"Để cấu hình, truy cập "Config manager" -> "Config environment"