File mẫu module Module/Extension

Tải xuống định dạng tệp cho Modules/Extensions. Sau khi tùy chỉnh, tải tệp của bạn lên thư mục của S-cart, giữ cấu trúc giống trong file tải về.