Các chế độ cấu hình

1. Chế độ hoạt động/Bảo trì
2. Chế độ quản lý domain

1. Chế độ Hoạt động / bảo trì
Chế độ bảo trì
- Ở chế độ hoạt động, cửa hàng (website) hoạt động bình thường.
Tuy nhiên, nếu kích hoạt chế độ bảo trì (tức là tắt website), khi khách hàng truy cập website sẽ nhận được màn hình thông báo lỗi giống như vậy.
Nội dung bảo trì
- Để chỉnh sửa nội dung thông báo bảo trì, truy cập Hệ thống quản lý -> Quản lý cửa hàng -> Trang bảo trì
Quản lý nội dung bảo trì

2. Chế độ Khóa / Mở khóa domain
Chế độ khóa domain
Đây là chế độ cho phép domain hoạt động trong hệ thống S-Cart.
- Nếu domain ở trạng thái bị khóa, đồng thời chế độ kiểm duyệt domain (STRIT) đang được bật, khi truy cập vào domain bị khóa sẽ nhận được màn hình thông báo như bên dưới.
strict mode
Nội dung block domain
- Nếu domain bị khóa, nhưng chế độ kiểm duyệt domain không hoạt động, khi truy cập vào domain bị khóa sẽ nhận được nội dung của domain gốc của hệ thống S-Cart.

Bài viết liên quan